آموزش

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
  • نظرات : یک دیدگاه

آموزش پس از نصب در خصوص اپراتوري دستگاهها از جمله خدمات رايگان شركت ويژن پيك ميباشد همچنين  در صورت تمايل مشتري، آموزشهاي گسترده ترجهت تعميرات اوليه وفني ارائه ميگردد.