محصولات درشت نگار

دستگاه ۲۱۲۰

دستگاه ۲۱۲۰

  داراي دو هد براي موارد چاپ در دو جهت خلاف هم كيفيت پايين چاپ، چاپ بلند حتي براي مواد جاذب (مانند موج دار) يا مواد غير جاذب (مانند پلاستيك بسته بندي و پوشش ها)          

معرفي تكنولوژي  D.O.D

معرفي تكنولوژي D.O.D

چاپ دقيق و خوانا بر روي محفظه و كارتن هاي بسته بندي براي فهرست موجودي و مديريت زنجيره تامين بسيار مهم و حياتي است. براي پرداختن به نياز ها و كاربرد هاي گوناگون، كمپاني ويدئوجت گستره ي وسيعي از سيستم هاي بر پايه جوهر با كيفيت بالا و پايين همراه با سيستم هاي ليبل زن […]