محصولات

دستگاه ديتا فلكس ۶۳۲۰

دستگاه ديتا فلكس ۶۳۲۰

  عرض چاپ ۳۲ تا ۵۳ ميلي متر ماكزيمم سرعت تا ۲۵۰ بسته در دقيقه ايده آل براي كاربردهاي خط پركن عمودي        

دستگاه ۶۴۲۰

دستگاه ۶۴۲۰

  عرض چاپ ۵۳ تا ۱۰۷ ميلي متر ماكزيمم سرعت تا ۴۰۰ بسته در دقيقه ايده آل براي كاربردهاي خط پركن افقي با سرعت بالا يا كاربردهاي برچسب ترابري      

دستگاه آي پي ديتافلكس پلاس

دستگاه آي پي ديتافلكس پلاس

  ماكزيمم عرض چاپ ۵۳ ميلي متر ماكزيمم سرعت تا ۴۰۰ بسته در دقيقه داراي درجه حفاظت صنعتي ۶۵ كه تميز كردن در محيط هاي شستشو را آسان مي كند.          

دستگاه ۶۲۱۰

دستگاه ۶۲۱۰

  ماكزيمم عرض چاپ ۳۲ ميلي متر ماكزيمم سرعت تا ۱۲۵ بسته در دقيقه راه حلي اقتصادي براي كاربردهاي با سرعت پايين          

دستگاه ۲۱۲۰

دستگاه ۲۱۲۰

  داراي دو هد براي موارد چاپ در دو جهت خلاف هم كيفيت پايين چاپ، چاپ بلند حتي براي مواد جاذب (مانند موج دار) يا مواد غير جاذب (مانند پلاستيك بسته بندي و پوشش ها)          

دستگاه۱۲۲۰

دستگاه۱۲۲۰

  ايده آل براي نياز هاي پايه اي توليد ماكزيمم سرعت خط: ۱۶۲ متر بر دقيقه (۵۳۳ فوت بر دقيقه)          

دستگاه ۱۵۲۰

دستگاه ۱۵۲۰

  ايده آل براي نياز هاي متوسط توليد ماكزيمم سرعت خط: ۲۷۹ متر بر دقيقه (۹۱۴ فوت بر دقيقه)