معرفي گستره جت پرينترهاي درشت نگار

دستگاه ۲۱۲۰

دستگاه ۲۱۲۰

  داراي دو هد براي موارد چاپ در دو جهت خلاف هم كيفيت پايين چاپ، چاپ بلند حتي براي مواد جاذب (مانند موج دار) يا مواد غير جاذب (مانند پلاستيك بسته بندي و پوشش ها)