معرفی گستره جت پرینترهای ریزنگار

دستگاه۱۲۲۰

دستگاه۱۲۲۰

  ايده آل براي نياز هاي پايه اي توليد ماكزيمم سرعت خط: ۱۶۲ متر بر دقيقه (۵۳۳ فوت بر دقيقه)          

دستگاه ۱۵۲۰

دستگاه ۱۵۲۰

  ايده آل براي نياز هاي متوسط توليد ماكزيمم سرعت خط: ۲۷۹ متر بر دقيقه (۹۱۴ فوت بر دقيقه)      

دستگاه ۱۵۵۰

دستگاه ۱۵۵۰

  ايده آل براي نيازهاي متوسط توليد داراي ويژگي هاي كد ضمانت و ابزار بهره وري ماكزيمم سرعت خط: ۲۷۹ متر بر دقيقه (۹۱۴ فوت بر دقيقه)        

دستگاه ۱۶۲۰

دستگاه ۱۶۲۰

ايده آل براي كاربردهاي با سرعت بالا ماكزيمم سرعت خط: ۲۹۳ متر بر دقيقه (۹۶۰ فوت بر دقيقه)        

دستگاه ۱۶۵۰

دستگاه ۱۶۵۰

ايده آل براي كاربردهاي با سرعت بالا داراي ويژگي هاي كد ضمانت و ابزار بهره وري ماكزيمم سرعت خط: ۲۹۳ متر بر دقيقه (۹۶۰ فوت بر دقيقه)      

دستگاه ۱۶۲۰ UHS

دستگاه ۱۶۲۰ UHS

طراحي شده براي چاپ با سرعت و توان عملياتي خيلي بالا ماكزيمم سرعت خط: ۵۰۸ متر بر دقيقه (۱۶۶۶ فوت بر دقيقه)  

دستگاه ۱۶۵۰  UHS

دستگاه ۱۶۵۰  UHS

طراحي شده براي چاپ با سرعت و توان عملياتي خيلي بالا داراي ويژگي هاي كد ضمانت و ابزار بهره وري ماكزيمم سرعت خط: ۵۰۸ متر بر دقيقه (۱۶۶۶ فوت بر دقيقه)          

دستگاه ۱۶۱۰  DH

دستگاه ۱۶۱۰ DH

داراي ۲ هد براي چاپ اطلاعات بيشتر ماكزيمم سرعت خط: ۲۹۳ متر بر دقيقه (۹۶۰ فوت بر دقيقه)      

دستگاه ۱۷۱۰

دستگاه ۱۷۱۰

جهت چاپ كد با كنتراست بالا از جوهر هاي پيگمنتي استفاده مي كند. ماكزيمم سرعت خط: ۲۷۱ متر بر دقيقه (۸۸۸ فوت بر دقيقه)        

دستگاه اكسل DN

دستگاه اكسل DN

چاپ پيام هاي چند خطي، لوگو ها و ياركد ها در سرعت هاي بالا ماكزيمم سرعت خط: ۲۷۹ متر بر دقيقه (۹۱۶ فوت بر دقيقه)