مقالات

معرفي تكنولوژي  D.O.D

معرفي تكنولوژي D.O.D

چاپ دقيق و خوانا بر روي محفظه و كارتن هاي بسته بندي براي فهرست موجودي و مديريت زنجيره تامين بسيار مهم و حياتي است. براي پرداختن به نياز ها و كاربرد هاي گوناگون، كمپاني ويدئوجت گستره ي وسيعي از سيستم هاي بر پايه جوهر با كيفيت بالا و پايين همراه با سيستم هاي ليبل زن […]

معرفي تكنولوژي C.I.J

معرفي تكنولوژي C.I.J

چاپگر هاي ریز نگار با تكنولوژي جريان پیوسته جوهر (CIJ) : تكنولوژي جريان پیوسته جوهر يك روش غير تماسي ايده آل براي چاپ بر روي سطوح تخت و منحني است كه مي تواند با استفاده از گستره ي وسيعي از جوهر ها بر روي اغلب سطوح عمل چاپ را انجام دهد. با بيش از ۴۰ […]